سطری از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران!